Central Bruges, Brugge, Belgie

Book online Cadeaubon

algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET HUURCONTRACT GASTENVERBLIJVEN

In bijlage (Totale inboedel beschrijving)

 De huurder zal de gevolgen van haar eventuele onwetendheid i.v.m. de contractuele verplichtingen voortvloeiend uit dit huurcontract niet kunnen toeschrijven aan de eigenaars.Dit huurcontract ‘guesthouses’ wordt rechtsgeldig mits voldaan is aan deze twee voorvaarden:

1. De huurder ondertekent op één exemplaar van het huurcontract (+in bijlage ‘inboedelbeschrijving’), gedateerd en ondergetekend door de huurder .

2. De huurder betaald aan de eigenaars vóór ofwel het voorschot- ofwel het totaal van de huurprijs en de waarborgsom .

Dit huurcontract wordt absoluut niet rechtsgeldig indien op  door de huurder gedateerde en ondertekende exemplaar van het huurcontract niet is terugbezorgd aan de eigenaars, of in dit geval niet is voldaan aan de betalingsvoorwaarden.

Het afgesloten huurcontract is persoonsgeborgen aan de huurder. Huuroverdracht en/of onderverhuring, zelfs tijdelijk en/of gratis zijn verboden. Iedere inbreuk brengt de onmiddellijke verbreking van het huurcontract met zich, de huurprijs en alle rechten blijven verworven door de eigenaars.

De vermelde huurperiode is bindend: datum en uur van aankomst en datum en uur van vertrek moeten worden geëerbiedigd. De huurprijs blijft volledig verschuldigd per huurperiode, zelfs als de huurder later aankomt en/of vroeger afreisd (verkort verblijf), ongeacht de reden of oorzaak hiervoor, de verantwoordelijkheid van de eigenaars buiten beschouwing gelaten.

Verlengd verblijf is enkel toegestaan mits geschreven akkoord van de eigenaars die zich het recht voorbehouden voor dit verlengd verblijf een overeenkomend supplement te eisen gelijk aan het seizoensgebonden huurbedrag voor die periode .

De huurder verbindt zich ertoe het guesthouse te verlaten ten laatste zie boekingsgegevens klant voor 10:30h.Heeft de huurder het guesthouse als dan niet verlaten, en weigert hij dat te doen, dan kan zij op eenvoudig politiebevel worden uitgedreven, onmiddellijk uitvoerbaar en ongeacht bezwaar van de huurder.

Daarenboven is de huurder aan de eigenaar een vergoedende huursom verschuldigd voor ‘onrechtmatig verblijf’ gelijk aan het dubbele van de huurprijs overeenkomend met de huur van het onrechtmatig verblijf tijdens de betreffende periode(n), met als minimum het dubbele van de huurprijs voor het verblijf van één (of iedere) dag en /of één (of iedere) overnachting.De huurder zal aldaar desgevraagd het huurcontract voorleggen.(De sleutels moeten terugbezorgd worden, onmiddellijk na verblijf, in de brievenbus van het huis.)Als de huurder sleutels niet terugbezorgt, dan worden de kosten voor het reproduceren ervan op haar verhaald, ten bedrage van 50 euro.

 Het guesthouse is ontworpen, uitgerust en aangeboden voor een maximale bezetting door 6 personen. In meer worden maximaal 2 kinderen jonger dan 3 jaar op toegelaten. De huurder zal in dat geval zelf instaan voor alle nodige slaapbenodigdheden.

 Huisdieren zijn niet toegelaten in het appartement .Binnenshuis is alles rookvrij en ten strengste verboden voor de veiligheid medeburgers . (gekoppelde rookmelders zijn aanwezig ).

 De huurder kan de eigenaars in geen geval verantwoordelijk stellen voor dienstonderbreking wat betreft de toelevering van water, elektriciteit en teledistributie.

De eigenaars verhuren aan de huurder een goed en functioneel bewoonbare guesthouse, overeenkomstig de beschrijving ervan, te goeder trouw opgemaakt .(zie ook bijlage inboedel-beschrijving).

 De huurder formuleert aan de eigenaars, zo spoedig mogelijk, en in ieder geval ten laatste 24 uur na aanvang van de huurperiode om uur, iedere klacht en meldt zo spoedig mogelijk elke onregelmatigheid. Bij ontstentenis wordt verondersteld dat het guesthouse in goede staat verkeert.Gebreken aan het guesthouse en/of toestellen zullen naar best vermogen en door tussenkomst vande eigenaars of een aangestelde hersteld worden binnen de kortst mogelijke termijn, maar kunnen nooit aanleiding zijn tot de éénzijdige verbreking van het huurcontract door de huurster, evenmin tot enige vorm van terugbetaling.

De huurder verbindt zich ertoe het guesthouse die hij in goede en propere staat heeft ontvangen, verder als ‘een goede huisvader’ te gebruiken en te bewaren.Mede op het einde van de huurovereenkomst in de zelfde staat achter te laten zoals hij het heeft ontvangen . Gezien dit huurcontract een ‘guesthouse’ betreft en niet ‘huurwoning van permanente bewoning’, wordt de huurder als gast beschouwd, en mag zij onder geen enkel beding daden stellen die zij als gast niet verondersteld wordt te stellen, zoals welke wijzigingen en/of veranderingen aanbrengen aan het guesthouse, inboedel, toestellen, nutsvoorzieningen, beplantingen……….alsook verbintenissen, aankopen of wat dan ook aangaan met als adresopgave het adres van het guesthouse.

De huurder zal in geen geval in afvoeren, gootstenen, lavabo’s, bad, wc’s..(vloei-)stoffen gieten of aanbrengen die inox of email aantasten, verstoppingen veroorzaken of de goede werking verstoren van afvoersysteem en –putten: niet limitatief worden hier bedoeld bleekwater, producten die stollen, maandverbanden, tampons… in het algemeen: wat je thuis niet doet, doe je hier evenmin…

Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan het guesthouse of inboedel, en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.Alleszins, in geval van aan zijn verwijtbaar gedrag, is de huurder aansprakelijk voor schade door brand. Dit impliceert dat de huurder tegen brand moet verzekerd zijn. Het risico is meestal gedekt door polis brandverzekering afgesloten bij de maatschappij die de eigen woongelegenheid van de huurder tegen brand verzekert. De eigenaar is ook verzekerd voor schade aangericht door derden en een brandverzekering .

De huurder moet het guesthouse tijdens zijn verblijf in propere en nette staat houden. Opdat de eindschoonmaak door de aangestelde ongehinderd zou kunnen gebeuren, levert de huurder bij zijn vertrek het vakantieverblijf opgeruimd en veegvrij op. De vaat moet gewassen worden en opgeborgen zijn bij het vertrek van de huurder.

De eigenaars aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor -in de breedste betekenis – verlies, achterlaten goederen (versturen per (taxi) post van vergeten voorwerpen gebeurt enkel tegen een vergoedende betaling van de verpakking- en verzendingskosten voor het voorwerp en een tijds- en verplaatsingvergoeding voor de verzender), diefstal, beschadiging, letsel, ongeval, opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurster of derde personen, dieren en/of goederen tijdens of als gevolg van een verblijf in het guesthouse.

        DE ANNULATIE

 De annulatie gebeurt uitsluitend d.m.v. een aangetekend schrijven waarbij de poststempel geldt als annulatiedatum.

1. De annulatiekosten zijn gelijk aan het algemeen reglement van uw boekingssite 2. De annulatiekosten zijn gelijk aan de huurprijs indien de annulatie gebeurd 7 kalenderdagen of minder vóór van aankomst.

3. Bij annulatie door de eigenaars:

3.1. Speciaal geval: in geval van overmacht of verkoop van het onroerend goed zou beletten dat de eigenaars van het guesthouse de woning niet kunnen ter beschikking stellen aan de huurder, behoud de eigenaar zich het recht om het huurcontract te annuleren en alle betaalde sommen terug te betalen aan de huurder, zonder dat deze recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

 3.2. In alle andere gevallen betalen de eigenaars alle betaalde sommen terug aan huurder, vermeerderd met een vergoeding die overeenstemt met wat voorzien is indien de annulering zou gedaan zijn door de huurder op dezelfde datum, zonder dat de huurder recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.

De eigenaars behouden zich uitzonderlijk het recht voor tot kortstondige toegang tot hun eigendom om dringende herstellingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren door een aangestelde.Evenals onderhoudsvoorzieningen die de basisnormen verplichtend zijn voor de goede werking vande materialen zoals ; de hygiene-controle voor de jacuzzi voor de veiligheid en goede waterkwaliteit te garanderen.

Aftrekbaar van de waarborgsom zijn de kosten die niet in de huurprijs inbegrepen en als dusdanig in het huurcontract vermeld zijn, alsook deze kosten die het gevolg zijn van alle hier in de algemene voorwaarden vermelde bepalingen inzake (niet limitatief) schade zoals onrechtmatig gebruik van de materialen, diefstal…

 Het saldo van de waarborgsom wordt terugbetaald op het einde van het verblijf. Die terugbetaaldatum mag worden overschreden als het bedrag van de kosten en/of schade, in voorkomend geval, alsdan niet gekend is, bij te ramen kostprijs voor het herstel van de schade.

Indien de voorziene waarborgsom onvoldoende is, zullen alle niet door de waarborgsom gedekte kosten worden betaald door de huurder, uiterlijk binnen de 2 weken na het aflopen van het huurcontract op .

Dit huurcontract is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Contractanten verklaren dat bij betwisting enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge en Gent bevoegd zijn.

 Hierbij verklaren de huurders zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierboven omschreven .

Een dubbel exemplaar mét de totale inboedelbeschrijving zal bij aankomst klaarliggen ter inzage . Elke onrechtmatigheid die hiermee niet overeenstemt word geacht uiterlijk binnen de 12 uur na aankomst te melden . Een telefoon mét het meldingsnummer is beschikbaar in het guesthouse .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserveer Online